ඉරිදා

2020-09-13

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:01
ඉර බැසීම 18:08
පෙරවරු රාහු කාලය 04:31 සිට 06:01
පස්වරු රාහු කාලය 16:37 සිට 18:01
සුභ වේලාව 08:49 සිට 08:54
සුභ දිශාව දකුණ
මරු සිටින දිශාව උතුර

සදුදා

2020-09-14

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:04
ඉර බැසීම 18:11
පෙරවරු රාහු කාලය 07:32 සිට 09:04
පස්වරු රාහු කාලය 19:39 සිට 21:09
සුභ වේලාව 07:20 සිට 07:25
සුභ දිශාව නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව වයඹ

අගහරුවාදා

2020-09-15

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:01
ඉර බැසීම 18:11
පෙරවරු රාහු කාලය 03:03 සිට 04:32
පස්වරු රාහු කාලය 15:08 සිට 16:40
සුභ වේලාව 09:55 සිට 10:00
සුභ දිශාව නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව බටහිර

බදාදා

2020-09-16

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:04
ඉර බැසීම 18:10
පෙරවරු රාහු කාලය 00:05 සිට 01:34
පස්වරු රාහු කාලය 12:05 සිට 13:37
සුභ වේලාව 06:58 සිට 07:03
සුභ දිශාව උතුර
මරු සිටින දිශාව නිරිත

බ්‍රහස්පතින්දා

2020-09-17

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:01
ඉර බැසීම 18:10
පෙරවරු රාහු කාලය 01:34 සිට 03:03
පස්වරු රාහු කාලය 13:36 සිට 15:08
සුභ වේලාව 13:27 සිට 13:32
සුභ දිශාව උතුර
මරු සිටින දිශාව දකුණ

සිකුරාදා

2020-09-18

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:01
ඉර බැසීම 18:09
පෙරවරු රාහු කාලය 10:34 සිට 12:05
පස්වරු රාහු කාලය 22:36 සිට 12:05
සුභ වේලාව 07:56 සිට 08:01
සුභ දිශාව උතුර
මරු සිටින දිශාව ගිනිකොණ

සෙනසුරාදා

2020-09-19

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:01
ඉර බැසීම 18:08
පෙරවරු රාහු කාලය 09:02 සිට 10:34
පස්වරු රාහු කාලය 21:06 සිට 22:35
සුභ වේලාව 08:56 සිට 09:01
සුභ දිශාව දකුණ
මරු සිටින දිශාව නැගෙනහිර