ඉරිදා

2021-02-14

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:28
ඉර බැසීම 18:22
පෙරවරු රාහු කාලය 04:57 සිට 06:28
පස්වරු රාහු කාලය 16:52 සිට 18:22
සුභ වේලාව 07:12 සිට 07:56
සුභ දිශාව දකුණ
මරු සිටින දිශාව උතුර

සදුදා

2021-02-15

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:24
ඉර බැසීම 18:18
පෙරවරු රාහු කාලය 07:53 සිට 09:22
පස්වරු රාහු කාලය 19:47 සිට 21:16
සුභ වේලාව 17:36 සිට 18:18
සුභ දිශාව ගිනිකොණ
මරු සිටින දිශාව ඊසාන

අගහරුවාදා

2021-02-16

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:24
ඉර බැසීම 18:18
පෙරවරු රාහු කාලය 03:13 සිට 04:42
පස්වරු රාහු කාලය 15:19 සිට 16:48
සුභ වේලාව 16:03 සිට 16:44
සුභ දිශාව නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව බටහිර

බදාදා

2021-02-10

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:28
ඉර බැසීම 18:21
පෙරවරු රාහු කාලය 00:24 සිට 01:55
පස්වරු රාහු කාලය 12:24 සිට 13:54
සුභ වේලාව 14:34 සිට 15:18
සුභ දිශාව නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව නිරිත

බ්‍රහස්පතින්දා

2021-02-11

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:28
ඉර බැසීම 18:21
පෙරවරු රාහු කාලය 01:55 සිට 03:26
පස්වරු රාහු කාලය 13:53 සිට 15:23
සුභ වේලාව 13:04 සිට 13:48
සුභ දිශාව උතුර
මරු සිටින දිශාව දකුණ

සිකුරාදා

2021-02-12

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:28
ඉර බැසීම 18:21
පෙරවරු රාහු කාලය 10:55 සිට 12:25
පස්වරු රාහු කාලය 22:53 සිට 12:25
සුභ වේලාව 11:37 සිට 12:21
සුභ දිශාව උතුර
මරු සිටින දිශාව ගිනිකොණ

සෙනසුරාදා

2021-02-13

කාර්යය මොහොත
ඉර උදාව 06:28
ඉර බැසීම 18:22
පෙරවරු රාහු කාලය 09:26 සිට 10:56
පස්වරු රාහු කාලය 21:23 සිට 22:54
සුභ වේලාව 10:08 සිට 22:52
සුභ දිශාව දකුණ
මරු සිටින දිශාව නැගෙනහිර