හිරු NEWS


Update: Thawath COVID-19 asadithayin 03k wartha wei; (Saudi Arabiye sita pemini) merata mulu asadithayin sankyawa 3,287 thek ihalata.
(20:19) 2020-09-20
Ada Derana


UPDATE: 03 arrivals from Saudi Arabia tested positive for Covid-19 raising the total in Sri Lanka to 3,287 -DG Govt Info Department
(20:02) 2020-09-20
NEWS1st


Update - Mahanuwara godanegillak gila besimen miya giya kuda daruwage mawa saha piyage sirururu soya gane.
(16:16) 2020-09-20
හිරු NEWS


(2/2) Colamba agaradaguru padawiye sahayaka radaguru-thumanla saha samastha pujaka sansadaya niwedanayak nikuth karamin kiyai
(16:16) 2020-09-20
හිරු NEWS


Harin Fernando pasku komisamedi kala prakashayata wirodaya pala-karamin eya dhedi lesa prathikshepa karana bawa, Cardinal himiyan (1/2)
(16:15) 2020-09-20
NEWS1st


Two bodies recovered from under the rubble of the building that collapsed in Kandy. Victims identified as parents of infant who also died following the incident
(15:23) 2020-09-20
හිරු NEWS


Update - Mahanuwara godanagillak gila basimen miya giya kuda daruwage mawa (32) saha piyage (35) siruru soya gane.: DMC
(15:11) 2020-09-20
Ada Derana


UPDATE :The 2 bodies of the parents of the infant who died in the collapsed houses at Buwelikada, Kandy recovered amid the debris - Army Spokesman
(14:45) 2020-09-20
හිරු NEWS


Update - Thawath COVID-19 asadithayin 18k suwaya laba pitawa yai; suwaya labu mulu pirisa 3,088.: EPID
(12:58) 2020-09-20
Ada Derana


UPDATE: 18 more Covid-19 patients recover & discharged from hospital raising total number of recoveries in SL to 3,088 - Health Ministry
(12:49) 2020-09-20
හිරු NEWS


Welikada pradeshaye pawathwagena giya Heroin jawaramak watala Heroin 25g, Rs. 48,000k, Laptop saha Banku poth kihipayak samaga pudgalain 06k athadanguwata
(11:07) 2020-09-20
Ada Derana


Six persons connected to a drug network arrested by Welikada Police along with 25 gms of heroin, mobile phones and laptops - Police
(10:50) 2020-09-20
හිරු NEWS


Heroin 12g, Mobile phone 21k saha Tab pariganakayak samaga Mohammed Farook hewath "Barrel Ranji" Grandpass pradeshayedi CCD athadanguwata
(10:47) 2020-09-20
හිරු NEWS


Cocaine 480g samaga pudgalayeku (25) Kalpitiyedi athadanguwata.: Police
(10:07) 2020-09-20
Ada Derana


UPDATE: A two months old infant reported dead after admission to hospital following the building collapse in Kandy & operation underway to rescue its parents
(09:33) 2020-09-20
NEWS1st


Update-Mahanuwara godanegillak gila besima hethuwen sirawa sita bera gena rohal gatha kerunu maasa 1 1/2k wayasethi bilinda miya yai.- Mahanura rohal adyaksha
(09:26) 2020-09-20
NEWS1st


Update: The infant who was rescued following the Kandy building collapse, has died : Kandy General Hospital Director
(09:18) 2020-09-20
හිරු NEWS


Update: Mahanuwara - Buwelikada, gila basimata lakwu mahal 05ka godanagille sun-bun athara sirawi siti maasa 1, 1/2ka kuda daruwa bera-gane.: Reporter
(08:50) 2020-09-20
NEWS1st


Update- Godanegilla gila basimedi niwase sirawi siti aya athurin masa ekahamarak wayasethi bilida soya gani.
(08:47) 2020-09-20
Ada Derana


A building collapses on to another building at Buwelikada in Kandy. 3 persons including a child rescued & 2 others reported missing - Reporter
(08:38) 2020-09-20